Zoeken  
Home
 

 

Lidmaatschap typen en jaarcontributies

 

Statuten / LIDMAATSCHAP

 

ARTIKEL 4

 

1. De vereniging kent gewone leden, student-leden, seniorleden en ereleden.

Waar in deze statuten of in krachtens deze statuten vastgestelde reglementen of genomen besluiten sprake is van lid of leden worden daaronder de gewone, de student-, de senior- zowel als de ereleden begrepen, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald of kennelijk anders is bedoeld. Leden kunnen zowel natuurlijke als rechtspersonen zijn.

2. Gewone leden € 105,00

Gewone leden zijn zij die werkzaam zijn met proefdieren of zij die zich door hun werk of belangstelling verwant achten met het doel der vereniging en die zich als lid bij het bestuur hebben aangemeld en door het bestuur als zodanig tot de vereniging zijn toegelaten. Ingeval van niet toelating door het bestuur kan de algemene vergadering alsnog tot toelating besluiten.

3. Studentleden € 65,00 (incl. verenigingstijdschrift / € 45,00 excl. tijdschrift)

Student-leden zijn zij die studeren aan een universiteit of hogeschool en zich als student-lid bij het bestuur hebben aangemeld (BSc, MSc) en door het bestuur, als zodanig tot de vereniging zijn toegelaten. Indien twijfel aan de student-status niet kan worden weggenomen maar de persoon overigens voldoet aan de eisen voor het lidmaatschap kan de aanvraag worden omgezet naar een aanvraag voor het gewone lidmaatschap. Ingeval van niet toelating door het bestuur kan de algemene vergadering alsnog tot toelating besluiten. Het student-lidmaatschap heeft een maximale duur van twee jaar. De student stuurt een kopie van de student Id kaart naar de ledenadministratie (NVP-BureauPost, Postbus 28, 6865 ZG Doorwerth). Het studentlidmaatschap eindigt op 31 december van het jaar voorafgaande aan het jaar waarin de leeftijd van 29 jaar wordt bereikt. 

4. Seniorleden € 45,00 (excl. verenigingstijdschrift / € 65,00 incl. tijdschrift)

Seniorleden zijn zij die vanwege het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd niet meer werkzaam zijn met proefdieren, doch belangstelling blijven houden voor het doel der vereniging en zich als seniorlid bij het bestuur hebben aangemeld en door het bestuur als zodanig zijn toegelaten. Ingeval van niet toelating door het bestuur kan de algemene vergadering alsnog tot toelating besluiten.

5. Ereleden

Ereleden zijn zij die, op grond van bijzondere verdiensten voor de vereniging, als zodanig door de algemene vergadering zijn benoemd en hun benoeming hebben aanvaard. Ereleden ontvangen niet langer het verenigingstijdschrift. 

N.B. Leden die vinden dat zij recht hebben op of gebruik willen maken van registratie in een andere lidmaatschapcategorie dan in de factuur vermeld, worden verzocht:

  • de toegekende factuur te betalen,
  • het gewenste type lidmaatschap toe te kennen en door te voeren in de administratie, met het verzoek het evt. teveel betaalde te restitueren. Vermeldt in de e-mail het nummer van de credit rekening, de naam van de rekeninghouder, en de plaats van de rekeninghouder.

 

 

Inloggen
gebruikersnaam:
wachtwoord:


Wachtwoord vergeten?
 

Informeer een collega
over deze website